1'- T r v>- 1' 6j s 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. üied.Chr.Landarb bond ;B est.der Ver. tot oestf.der T.B.C. Soest Ged. Staten 19-i-'32 14-1-'32 12-1-* 32 3e afd.no. 114/57. Minister van Bin- 13-1'35 nenl. Zaken en Landj-Bo 292 bouw 'afd."7. en Ged.Sta ten 3e afd.no. 114/57- Techn.Ambt. bout en woningtoezicht ■Voorzitter Techn.Ambt. Bout en Von ngtoezicht 21-1-'32 Ho3/3 verzoekt oogave te mogen ontvangen indien leden van de betrokken werkloozenkas wegen handelingen strijdig net de voorscfiriften bij de derzverschaffing worden ontslagen. verzoekt t/b van de T.B.C.patiënteHarial v d. Du ine ,geb .Ros endaalwonende BiÊkstraatj 10a een bijdrage uit de gemeentekas ten bel drage van f 455»- zulks ingevolge de bepa lingen der desbetreffende verordening. zenden namens den Min.van Binngp. .Za^en enI Landbouw de opmerkingen op het bij brief v| l8 December 1931»3e afd.ho.2246 toegezon den reglement betreffende werkverschaffing| en steunverleening. deelt mede bereid te zijn voor het bebos- schingsw'erk een nader vast te stellen sub-j sidie toe te zeggen in de loonen en stelt 1 aarbij de voorwaarden. zanden namens den Biniejser van BinnQl.ZuA; en Landbouw de opmerkingen ooJi£A---bTrT~T)ri e van 13 December 3^3G^-3^-^rfTTno2246 toege zonden reg_L-&ffterrt Betreffende de werkver- -e aGratTTrig e nteu n ver leen i ng biedt ter behandeling aan eenige verzoeke! om bouwvergunning vergezeld van de noodige| teekenin^en en adviezen. Stelt voor aan den Betrokkenen een schrijf ven te richten en daarin te verzoeken spoe| dig over te gaan tot aanzuivering van het in de balans 1926 geconstateerde tekort in de inkomsten van het grondbedrijf. adviseert ter algemeene kennis te brengen^ dat in verband met het ontwerpen van een uitbreidingsplan belanghebbenden in hun eigen belang worden aangeraden geen gron den in deze gemeente te koopen met de be doeling daaroa een bouwwerk te stichten, dan nadat zij vooraf ten kantore van Bouw en woningtoezicht inlichtingen hebben be komen, dat het terrein als bouwterrein kan worden best emd 3 3 CJ3 "O c Dagteekening en volgnummer. 1 O 1 f O O a-nj -*Jr n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 43