V HA ajUjuMyj' BESLISSING. i^ede te deelen, dat [voorgekomen, doch dat (vallen de opgave aal zuIks hier niet is in voorkomende ge- orden verstrekt. De "bijdrage ad f 455» wordt verleend. L.Zarcen etil Besloten wordt aan den Minister een uit voerig schrijven te richten waarin ontren (de bezwaren en opmerkingen de meeniog van [het. college wordt kenbaar gemaakt. De 3ur (gemeester leest een ontwerp-schrijven voo [hetwelk wordt goedgekeurd. Aangezien defltstelde voorwaarden teheel [overeenkomen met de bezwaren gemaakt tege [het reglement voor de werkverschaffing wordt besloten in den brief met betrekking Itot die bezwaren tevens gewag te naken va [het onderweroelijk schrijven. Lnnel. -deolotan wordt aan den Minister iet bebos- 5llen sub- en stelt i verzoeicel le noodige| ;en schrijf >eken 3poe j van het tekort inl ie brengen van een in hun jen gron- »t de be- ;i chten van Bouw- ;bben be- irrein kan Ivoerig schrijven te richten waaraf om tr en |de bezwaren en opmerkijigetr^e meening van het collegejworddT^enbaar genaakt. De 3urgemsjeedrërleest een ontwerp-schrij ven ïrnotwolk wordt goodgokoura» De vergunningen worden verleend overeen- Jkomstig de besluiten hiernevens gevoegd e [geboekt onder de nos. 1/4711/479» 1/481 len 2/190. Hordt besloten. /ordt besloten tot publicatie °aan. over te 3 C y/f \,Al j pr- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 44