J 5 5 1 J S s H1>. HH. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. J.de Vries, Huis vader in het Te huis voor Militai echn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht Directeur v.d.Keu ringsdienst van Zee en Vleesch rechn.Arabt. 0. I. Nooderraadslid Soest 4 <5\ lehtraal Verifica- fciebureau 5-8-'32 6-8-'52 8-8-152 8-8-'52 3-8-'52 KORTE INHOUD. 11-8-'32 en vraagt vergunning om gedurende de taad October 1932 te Soest te mogen collect] ren door middel van een collecteboekje, De Inspecteur van Politie heeft geen; zwaar tegen deze collecte mits de opbi| hem wordt medegedeeld. deelt mede, dat P.W-Duin Jr. ontheffij behoeft van het bepaalde bij artikel bouwverordening, ten behoeve van den ;:j van 5 blokken van 4 woningen a.d. Bra; kadastraal bekend als sectie D.1465 146 2 ged. en adviseert de noodige ontij fing onder voorwaarden te verleenen verzoekt voorloopig te wachten met iieMjesJ huren van een gedeelte der koelhuisrui:lj^ens^ van de Centrale Slachtplaats, aangezieff1®1- S®vr£ binnen zeer korten tijd een groote (re v dering zal komen deor de Varkenscrisislë6lee^- j)e colle in de De onthe [voorwaard B11 een t voor verf Jofel er de ^der oms I Beslot er. [de planne [te willer het klok; gesteld e [vExi geme e ■pekinger brengt rapport uit omtrent de mogelijlj heid tot verplaatsing van het "Angelus- klokje" naar zijn oorspronkelijke plaat n.1. aan het Kerkgebouw der 11.II.gemeen! in de Kexkebuurt Aangezien een onderzoek zal moeten woil ingesteld naar de constructie en de bei tiging van het klokje, benevens diverss werkzaamheden worden verricht verzoet' hij hem hiervoor een crediet toe te sta| van f 50.-. stelt eenige vragen aan het college jM-hesloter betrekking tot: |®rj ^eze j lede bestemming der gekweekte rente •,,pBsrlden vj bedragen welke ingevolge een ontheffinl als bedoeld in artikel 15 der bouwverol ning (bedoeld wordt art. 8) in het wegej fonds v/orden gestort; 2ehet verleenen van vergunning voor bouw van houten z.g. week-eind huisjes] zendt rapport betreffende kasopname i controle van de woningbouwvereeniging StJoseph" merkt op dat de vereeniging voor een te aansluiting van het tabellarisch boek op het dagkasboek dient zorg te4 adviseert aan het college zich te ove| gen van den specifieken huurachterstaöj welke voor enkele bewoners abnormaal te noemen is. I Ran het (besloten e[ wijzen lypr zoeker te het bi [achtersts ra— o> 3 C CD O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 441