W «Zr. I. BESLISSING. ide de naa> n collect] icteboekj :eft geenj s de opbij ontheffi( artikel 8 van den :i a.d. Braa] D. 1465 en odige on' leenen. De collecte wordt toegestaan voor eén in de maand October a.s. br^Oiu. i J De ontheffing wordt verleend onder de yioorwaarden van storting in het wegenfond een bedrag groot f 1260.-grondafstaL ,/oor verbreeding van den Braamweg en voo lolder de gewone bepalingen in het beslui Ider omschreven. s nd rts en met ]le«g»esloten wordt den Dir. van den Keuring élhuisrui|(iiens"'; verzoeken zoo spoedig mogelijk aangezie|lie't gevraagde rapport in te zenden aange roote 'veilz*en uitvoering der varkenscrisiswet ens c r i sisjg^he e 1 zich zelf staat e mogelijI| "Angelus- ij.-;e plaat! ïï.gemeenfl moeten woi| en de bei ns diversi tverzoeil toe te I Besloten wordt het Bestuur der Herv.Ker [de plannen mede te deelen en te verzoeke Ite willen mededeelen of op plaatsing van (het klokje op het kerkgebouw wordt prijs Igjssteld en of het bestuur kan toestaan d Ivpn gemeentewege voor het doen van onder ■Dekingen het gebouw kan worden beklomme at n. college k» Besloten wordt de vragen te beantwoorde en deze zaak ter afdoening te stellen in te rente van den voorzitter. ontheffin| bouwvero: n het wege| ing voor: d huisjes! s opname e-'-l eeniging voor een arisch tos| zorg te ii-l ch te ovei| cht erstaffl normaalW Jfan het rapport wordt kennisgenomen en [besloten het bestuur der bouwvereeniging telwijzen op den huurachterstand en te J^i'zoeken strenge maat regelen te treffen het belang van het invorderen van de pphterstallige bedragen. n m xh x y ~A/ /o Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. IS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 442