Tl J J JM. ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gezondheidscommisj- 9-7- '32 isie voor Baarn c. ro.ï.Y. "P.U.E.M. Utrecht 5-1. 3e Afdeeling. 4-d junct-comrnies be- 5-8-' 32 last met de boek-r houding van open bare werken Soest N.V. 't Baedhuys Amsterdam d 5b jiechn .Ar mbtO.W. «rslie 'Afdeeling, ró- fechn AmbtO.W. 1-8-'32 jBeslote Uexzoek zondheid Ivoor her Teen red 4-8-'32 Botifica 6-8-'32 [Besloten tegen een fen 500 s 4-8-'32 1-0-32 deelt mede een klacht te hebben óntvangej van een ingezetene, aangaande den vervuil den toestand, waarin de varkenshokken 1 perceel Birkstraat 42 verkeeren. De Inspecteur van politie rapporteert, d z.i. geen aanleiding bestaat tot het ricj.| van een aanschrijving als bedoeld bij arT 39, 2e alinea der Algemeene PolitieveroriJ ning. deelt mede dat vanaf Augustus 1932 de vvone tarieven voor electrischen stroote.ïj| het raadhuis zullen worden berekend. Een vastrechttarief is niet van toepassl op andere gebouwen dan woon- en winkelhui) stelt de vraag of het in deze tijdsomstai digheden niet gewenscht is voor de verstil king van de door de gemeente geleverde toj gangsbewijzen voor publieke vermakelij'khs die tot heden gratis werden gegeven, bet al te vorderen. Volgens de verordening be.uoej de gemeente deze toegangsbewijzen niet te| leveren. Voor een boekje van 500 stuks zou b.v. f 0,75 kunnen worden gevorderd en bij eenl minder aantal 15 cent per 100 stuks met ei minimum van f 0,30 of f 0,50. deelt de redenen mede welke ertoe hebbeaBBesloten geleid om een telmachine in huur te nenieiiHgroot f tegen een vergoeding van f 25•- per maand] verzoekt mededeeling of plaatsing der ad-B^Beslote vertentie in de a.s. winterdienstregelingBde spoor van den grooten reisgids der Nederlandsclit| Spoorwegen moet worden gehandhaafd-. deelt mede, dat hem uit een ingesteld or.®L;et int derzoek gebleken is, dat op de voorgestel!zer word uitbreiding der waterleiding in den Braar-wragen vo weg alleen het perceel van den heer de zal worden aangesloten paterlei sulks te en te ve welk bed worden. vraagt ten behoeve van de berekening vaE le vergoeding der bijzondere scnolen overl net jaar 19j? 1 voorloopig den aftrek te be-j palen wegens het gebruiken van schoollok8! len der openbare scholen door vereenigi^f ve rgrooting van het Met de stellen hoollok fes loten iet tot bericht omtrent E.S.V.A.C.terrein door arstancl van den uf»rein ov noodigden grond voor de woningbouwvereeni'len ging MGoedcWenen b Geen 3 3 0B Dagteekening en volgnummer. S"l. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 443