f BESLISSING. i ónt vangel 3n vervmJ lokken bij urteert, j het ric]j Ld bij an LtieveroiJ jBesl°"ten wordt het resultaat van het on derzoek ter kennis te brengen van de ge zondheidscommissie onder mededeeling dal voor het richten van een aanschrijving g geen reden bestaat. 1932 de glEotifioatie stroota, ij| tend 1 toepassis winkelhui] ;i jdsomstai de verstil .everde toi lakei i jkhei iven, beta' ling behoel :n niet te ou b.v. ■n bij eer: uks met ei oe hebben te nemen per maant ng der at tregeling erlandscht fd-r est eld OE1 voorgeste, den Braan eer de lei ening van olen over rek te be- ohoolloka' reeniging1 het m den be- iw'vereent' gesloten wordt de kaarten aan te bieden jegen een vergoeding van f 0,75 per boek; fen 500 stuks met een minimum van f 0,50 Besloten wordt tot betaling der vorderir groot f 50.-. Besloten wordt geen advertentie meer ir de spoorgids te plaatsen. et intrekking van het besluit van 5 de zer wordt besloten aan de waterl.My. te bagen voor het tot stahd brengen van de waterleiding in den geheelen Braamweg, ^ulks ter voorkoming van doode bepalinge en te verzoeken, te willen mededeelen welk bedrag eventueele gegarandeerd moet worden. g Met de voorgestelde bedragen vast te stellen voor aftrek wegens gebruik van d phoollokalen kan de vergadering zich ver pasloten worden den Raad voor te stellen piet tot vergrooting van het voetbalter- |ein over te gaan op grond van hooge kosten n, eenigen Al ?Jao(. ~Af u]i. tAf msJ. 1 >sy. In geen afdoende voorziening van het voetbalterrein. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN 1/ CV 1/ tAv\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 444