jè,.p u. I <TÓJkfd ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Jjfj- A.W.Sauer den Haag 9-8-'52 Techn.Arabt0.7/ 10-8-152 Financiën 9-8-'52 0 fechn.Ambt0.W, 5e Afdeeling 8-8-'52 verzoekt te mogen vernemen of de gemeeMglsloten een aanbieding op de geldleening ad f 175.000.- tegen een koers van 99 niniJ a 5 eventueel zal kunnen accepteerea] jeigaan, [ubele aaj iging za deelt mede dat den aannemer van den bouj van het wachthuisje aan de Eikenlaan (j.J.Mets) de laatste termijn van de aam mingssom, zijnde f 66,67, kan worden uit betaald |Tot betal 6,67 w< verzoekt - naar aanleiding van de ingekd men kostenopgave - te mogen vernemen wel;| bedragen aan de vereeniging rekening móet worden gebracht al in de stichting van het wachthui Eikenlaan de kosten van den bouw(aanbesteding) bedragen f advertentie- en zegelkosten verlichting 51. magazijn-artikelen (w.o. beplant ting)106,41 Totaal f 757,1 Soest-Zuid zal h der kosten bijdragen (1, 25-12-1951 ,no. 1691k x f 757,10 f >68,; "Soest Zuid1; bijdraji J j e aan ij 580, 19-1 [De totaal Ispgesteli |De' helft tg Soes' [ofclit vraagt machtiging tot het uitschrijven eener openbare inschrijving voor de leve-| ring van brandstoffen, en verzoekt vast stelling van de ontwerp-voorwaarden en te palingen, alsmede van dag en uur der te houden inschrijving. geeft overzicht van het resultaat van hel onderzoek naar de financiëele gesteldheid, van de kinderen van de Wed. N.Hilhorst gi M.Rijnhof, die verpleegd wordt in het Kn zinnigengesticht Coudewater te Bosmalen. Uit de stukken blijkt dat de moeder zevi kinderen heeft waarvan er 5 niet tot het staat zijn. heeft een inlees f 100.- bij te geven van een bijdrage in Martha bereid De kloosterzuster van f 1847.- en is dragen De zoon M.iïilhorst fteeft een vaste bet rei bij de gemeente Rotterdam met een netto ii komen van f 55 >17 doch is niet bereid bi; dragen. De 5de afdeeling vraagt beslissing inzak te Verhalen bijdrage. |D'e macht; llpitend 1 ■je vcorwt ftdgekeu] [De aanbet fcsloten |e= de kl< lel rijven Tl00.- t< J geblekt Ëee tot 1 ifaat zijl rage te 1 mr inkor 'lentueelÉ F gevolg anders 5Uwe ref e.- aan M. leien dat ea bedrag lage verv p mededt [reid is, Ingeval 1 Irdt ove^ pg bovei [rklaard jr <y S S 3 C Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD. A af

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 445