\JL, f 7 lragen i. f 568 de gemeen' g ad 99 rainiu cepteeren n den boa nlaan an de aam orden uit-l de ingekd nemen wel est Zuid; ls bijdraa i s j e aan j| in ding) f 58C,6: 19.' 51.' 106,4' >hri jven r de leve- ;kt vast "den en bfr der te iat van hei s teldheid. lhorst gel n het Kiai losmalen. :oeder zevi tot liet zijn. een inkos - bij te ste betrei n netto i) ereid bij ing inzat; BESLISSING. Besloten wordt niet op de aanbieding in e s'aan, doch te berichten, dat een even ueele aanbieding eting zal worden van 5^ genomen pari in over- Tot betaling der laatste termijn groot 66 ,67 wordt b'esloten. De totaalkosten van het wachthuisje wor .stgesteld op f 7^7,10. De helft ad f ^68,55 zal van de Yereeni g Soest-Zuid als bijdrage werden ver- öcht den De machtiging wordt verleend mits uit- Luitend Hollandsche Kolen worden gevraa De voorwaarden van aanbesteding worden )edgekeurd )e aanbesteding te houden half Septembe s worden de bi per jaar zoo bedraagt. Bi het inkomen salarieering tesloten wordt: de kloosterzuster Martha Hilhorst ee firijven te richten dat een bijdrage va f100.- te weinig is nu uit een onderzoe I gebleken dat van de zeven kinderen sl fee tot het verleenen eener bijdrage in Jaat zijn. Voorgesteld zal Pge te bepalen op f 250.- fcr inkomen f 18^7 of meer fentueele vermindering van st. gevolge van korting der ó- anderszins zal naar billijkheid een feuwe regeling getroffen worden. aan M.Hilhorst te Rotterdam mede te eplen dat in verband met zijn inkomen ei1- bedrag van f 100.- per jaar als bij-r pge verwacht wordt, met verzoek te wil jft mededeelen of hij daartoe vrijwillig pid is. pgeval niet tot vrijwillige bijdrage |ïdt overgegaan zuRenlange gerechtelijke 16 bovenbedoelde bedragen invorderbaar l^klaard moeten worden. <Hf< 7* gd n n k echts j- lang 7/6,?/ 7 Ti ->j. Tl X/TJ4. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. /xT- 7*. x Cc- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 446