BESLISSING len van ee; .seert vei. ;ewone voq dat na af it wordt ss .lectantei loten. ge verzoe. L van de De toestemming wordt verleend tot col- 3Cteeren op 15 Augustus a.s. van 7 v.m. jt 12 uur 's middags of van 12 uur s- .cdags tot 5 uur n.m. )e vergunningen worden verleend overeen- lastig de besluiten hiernevens gevoegd n geboekt onder de nos. 1/579, 1/581, ■552, 1/564. (4 ^7 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 448