NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op Vrij dag, den 1.9 Augustus19^2 Tegenwoordig de heeren: iJrG.Dejketh.,Burgemeester. KL o d e esen.,. et-houder/c~. SecretarisGrootwaarnemend... Afwezig de heerJ.S van Duren De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers jj.i.H... tot en met ij.&.övan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 450