n 5 k r 3 Liï. e e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3bH. Lr 'Met Groene Kruis" lU. Ver.tot versprei ding van de Iieili ge schrift Ver."Let Hooge- land" te Arnhem .van Munster,Soes Me jG.P.J.F.v.d. Kloot ,IIeuvelweg 3 12-8-'32 12-8-'32 1 vraagt vergunning tot het houden van collecte op 20 October 1932. De Inspecteur van Politie adviseert jj wijzend op het verzoek te beschikken, 1 e omdat de vereeniging geen liefdadig beoogd 2e omdat de vereeniging niet werkzaam in het algemeen belang. vraagt vergunning tot het houden van-: collecte in de week van 12-17 Septenibel 1932. De Inspecteur van Politie vestigt er; aandacht op, dat deze vereeniging reedi| op 5 en 6 Mei j.1. toestemming tot het1 houden van een collecte werd verleend;' zwaar heeft hij echter niet. 10-8-'32 t 18-7-'32 19-7-'32 KORTE INHOUD. vraagt vergunning om op 1 in deze gemeente een z.g. jesdag" te mogen houden. De Inspecteur van Politie dit verzoek afwijzend te b gezien het hem niet gewen aantal vereenigingen welke Soest collecteeren uit te 0 September' Jubileum-sp adviseert of! eschikken, a» cht voorkomt] jaarlijks te, breiden. verzoekt vergunning te willen verleeri voor vrachtrijders om bij hem voor het huis, Kerkpad N.Z. 43 materialen te ktci bezorgen De Inspecteur van Politie deelt bij rai port dd. 12 Aug-r j.1. no.291^4 mede, da] bedoelde vergunning, welke voor andere! wordt gevraagd, niet verleend kan word® De Inspecteur verzoekt hem echter bevott heid te geven om in voorkomende gevallft toestemming tot het berijden met een tuig op het Kerkpad naar de woning van adressant te verleen en, indien dit vooi| desnoods telefonisch, wordt gevraagd- wij st op de aanwezigheid van een paalt in de Burg.Grothestraattusschen de ceelen van Mevr.Beversen en Dorrestéiik welk paaltje zeer hinderlijk is voor ht* verkeer. Verzocht wordt voorts eenige devergoedingwegens een haar overkomen ongeval, veroorzaakt door bedoeld paalt De Technis ch Ambtenaar belast met de; ding van Openbare Y/erken deelt bij rap! dd. 10 Aug.1932,no.513 mede, dat bedoel" paaltje een steenen grenspaal van het is, en zoodanig is afgebrokkeld, dat b»; slechts een klein gedeelte boven den f uitsteekt. Adressante zal zich dus voon schadevergoeding tot den Hijkswaterstas» moeten wenden. tj g G CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 451