\il* Ar 3^ ini Af njhir. A A Af BESLISSING. Besloten wordt de gevraagde collecte :e te staan onder de gebruikelijke voor ï&arden, zulks in afwijking van het ad- 3 van den inspecteur. Besloten wordt geen vergunning te ver- lleenen, aangezien reeds bij besluit van 4 Hei 19^2 no.Ij/lJO vergunning tot col- Ipcteeren werd verleend op 5 en 6 Hei esloten wordt afwijzend op het verzoek te beschikken, op grond van de motieven, lermeld in het advies van den inspecteur jan politie. esloten wordt de gevraagde ontheffing et te verleenen, doch den inspecteur lan politie voor dit geval de bevoegdhei te geven, als bedoeldnin zijn rapport. Besloten wordt adressante mede te deele |at zij zich ter bekoming van schadeverg pient te wenden tot den Rijkswaterstaat, gezien bedoeld paaltje Rijks eigendom is "oorts zal den Rijkswaterstaat verzocht "orden het paaltje te doen verwijderen 0 por een ander te doen vervangen. oeding aan- V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Ay .cLlaJ-*1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 452