51 3? W- 51 51 S S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt. O.W. o. Idem Bestuur voetbalve "Soest X. D.v.Schooneveld Sportweg 9,3' berg 8-8-}2 8-8-52 Bestuur Soester Harmonie 11-8-'52 nytj Techn.Ambt. Bouw- O/ 'ion Woningtoezicht 11-8-152 Techn.Ambt. Gas bedrijf 15-8-'32 r .26-7-}2 50-6-^2 brengt advies uit op het verzoek van ïï.vl Egdom om terugbetaling van een bedrag van] f 24,25 voor 4 rioolbuizen, welke indertij door hem betaald zijn en die door de ge-* meente gebruiktzzijn. rapporteert omtrent de voorwaardeh gestel door A.Beemer voor mogelijken afstand van] grond van het perceel sectie H.no.449} te] behoeve van de verbreeding van de KoningiJ nelaan. vraagt toestemming tot het houden van eesi verloting De Inspecteur van politie adviseert de tdl stemming te verleenen onder de bekende voorwaarden verzoekt vergunning tot het mogen oprich-j ten van een smederij met herstelplaats vo| motoren, waarbij zal worden gebezigd een boormachine, gedreven door handkracfrt en het in voorraad houden van benzine en mot| olie in bussen, op/in perceel Sportweg,ka] dastraal bekend gemeente Soest, in sectie] E 1211/1266. De technisch ambtenaar, belast met de lei] ding van bouw- en woningtoezicht adviseei| geen vergunning te verleenen tot het in voorraad hebben van benzine en motorolie in bussen in "het aangevraagde houten ge'c deelt mede bij gelegenheid gaarne een be-Jj spreking met B.en W. te zullen hebben aan] gaande de plaatsing der muziektent. Wat aangaat de door de Vereeniging nog uit t voeren concerten wordt door de leden vooi-i gesteld deze te geven op de tegenwoor digeij plaats der tent aan zijnde daarvoor het kostbaar. de Torenstraat, als meest geschikt en min vat(| ei deelt mede, dat door Mebr.Dermont nog gevolg is gegeven aan de aanschrijving B.en W. dd. 24 Mei 1952,1e afd.no.254} vraagt machtiging de verbeteringen in dez aanschrijving omschreven, op grond van bej bepaalde in art.70 der Woningwet,op koste1'] van belanghebbende, aan te brengen. De kol' ten worden geschat pp f 90.-. vraagt machtiging om stand te doen brengen ter lengte van 75 M. een uitbreiding toil in de Vah Lennepla8!! u <u 3 G CP Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 453