A Af W ut en geboi BESLISSING. Besloten wordt den Raad voor te stellei Lfwijzènd op het verzoek te beschikken, Izulks op grond van de motieven, vermeld [in het rapport van Openbare Werken. Besloten wordt lin te gaan. niet op de voorwaarden Besloten wprdt de gevraagde toestemming londer de gebruikelijke voorwaarden te Iverleenen. Den inspecteur van politie zdl [opdracht worden gegeven nauwkeurig na te [gaan of de prijzen enpremiëii geen waarde [vertegenwoordigen van meer dan f 100.-. Besloten wordt de gevraagde vergunning Itot oprichting van een smederij met her jstelplaats voor motoren te verleenen, d jgeen vergunning te verleenen tot het in [voorraad hebben van benzine en motoroli lin bussen in een houten gebouw, een en e [der volgens het overgelegde ontwerp-be- isluit no.7/58. och Aan het bestuur zal worden medegedeeld [dat het College zich er mede kan vereend [gen, dat de dit jaar nog uit te voeren concerten worden gegeven op de tegenwoor [dige plaats der tent aan de Torenstraat. Besloten wordt den technisch ambtenaar, [machtiging te geven bedoelde verbeterin gen op kosten van belanghebbende van gev [Qeentewege aan te brengen, voor het ge- pal de voorgeschreven verbeteringen niet poot 20 Augustus a.s. door of vanwege be langhebbende zijn aangebracht. De gevraagde machtiging wordt verleaid. V*/ A Af 3,r. Vu/, Af V ivf Af V u/. Af V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. c,n-r Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. A (jUr-ek-M- 11. AANMERKINGEN. 14> cO-rh—t I XtfHV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 454