I 311- 31 313 3 3 jh e e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. JSpeerstra Gemeentesecretari inspecteur Lager (pnderwijs in de In spectie Amersfoort Sc. Si. echnAmbtBouw en Woningtoezicht Ged. Staten van Utrecht Assurantie-kantoor 12-8-'32 J.C.J.Knegt en Zo nen. Amsterdam GedStaten IKoofdbestuur v/d lïïed.Militairen ;Bond te Utrecht Idem Idem 20-4-p2 12-8-32 15-8-52 19-7-'J2 9-8-32 4-8-32 15-8-'32 KORTE INHOUD. vraagt verlof voor al coholi schelf" drank rechter benedenlocaliteit den verkoop van zwak- in het klein voor de van het perceel Soesterbergschestraat no. 1o7. Beslot er [rleener stelt voor bij den gemeenteraad een kre-,Beslot er diet van max. f 490.- voor de aanschaffiJK+ gevrt van een telmachine ten behoeve van de houding van openbare werken aan te vragen,f kan met voorgestelde verordening als te- (Besloter doeld bij art. lid 4 der L.O.wet 1 920 Mening be zich vereenigen, doch stelt eenige redac-Barbij 1 tiewijzigingen voor. Bnschen derwijs biedt ter behandeling aan eenige verzoe-!BDe vergu ken om bouwvergunning vergezeld van de nooBmstig c dige teekeningen en adviezen. (r geboet ergunni dringen er op aan het tekort "StJoseph" IBfensloter te dekken in tien gelijke jaartermijnen uiHe beslui de gewone middelen der gemeente. (11 10 jar deelt mede, dat de brandverzekering voor j de te bouwen onderwijzerswoning aan den Verl Schoolweg te Soesterberg geapplicieer] kan worden op het contract van de vereen, van ïledcrlgemeenten en dat de verzekering] kan worden opgegeven vanaf het begin van bouw. deelen mede, dat zij bereid zijn goed te j vinden dat de uitgaaf ad f 728.- voor het 1 verharden van de speelplaats enz., geraaudj bij raadsbesluit van 24 Juhi 1932, wordt gedekt uit een bijdrage van den gewonen dienst 1933» Besloter tan vane remie vs pr verze Innemer Besloter. bvengenc lit de ge doet aft verlof A tand van het te geldendevoor de zijnen name staaifMBesloter zaal, studeerzaal en de ceel Banningstraat 13-» voorzaal, achter- veranda van het w doet afstand van het te zijnen name stawBlet verl 'erlof A geldende voor de beide benedenzag] van het perceel Hoogte 50. verzoekt wegens afstand van de verloven geldende resp. voor de inrichtingen Banniü straat 13 en Hoogte 50 gedeeltelijke terug gave van verlofsrecht besloter |even var beide I V 3 C CD Dagteekening en volgnummer. ƒ>-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 455