'Y; 1551 ring voor aan den applicieerfl e vereen. 3rzekering| egin van B E S L I S S I N G Besloten wordt het gevraagde verlof te [rleenen Besloten wordt den Raad voor te stellen |t gevraagde crediet te verleenen. Besloten wordt den raad de ontwerp-vero lening ter vaststelling aan te bieden, laarbij rekening gehouden wordt met de |enschen van den inspecteur van het Lage pderwi js. üe vergunningen worden verleend; overeen puistig de besluiten hiernevens gevoegd |r geboekt onder de nos. 1/585 en 1/588 Vergunning no. 2/215 wordt aangehouden. Besloten wordt den raad voor te stellen besluiten tot dekking van het tekort r- 10 jaren. Besloten wordt de verzekering aan te aan vanaf het begin van den bouw, en de 'remie vanaf het tijdstip van het begin b verzekering tot oplevering op den innemer te verhalen. Besloten wordt den raad voor te stellen ovengenoemd bedrag van f 728.- te dekkei(i ft de gewone middelen van den dienst 1 Besloten wordt bedoeld verlof in t e trekken tiet verlof wordt ingetrokken. erloven «Besloten wordt adressant f 25.- terug t en Bann 'fjevon van het verlof srechtbetaald voor beide inrichtingen. 9 52. k*1 -jg&ï vvO -joh. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. vAf ioh- txX AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 456