J 3 M. G S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. C91, W.Borsbcom,kapi- teine van het Leg der Iieils te Baar J.Koelman,Steen hofstraat 59, Soes er Bestuur Stichting Engendaalschool 18-8-'32 5-8-'32 vraagt toestemming tot het houden van een "leger des Heils-straatzang, en het' daarbij houden eener collecte. verzoekt te willen restitueeren het naai zijn meening te veel betaalde bedrag trottoiraanleït voor zijn nieuw gebouwde) ceel aan de Sx eenhof straatkadastraal li kend gemeente Soest, in sectie A.1056. De technisch ambtenaar belast met de ie; ding van bouw- en woningtoezicht advisee; te berichten: 1e. dat door den heer Koelman zelf het toir onder toezicht der gemeente kan den gelegd, terwijl ook de keur der te gebruiken materialen bij de gemeente rust 2e. dat vcof het gedeelte trottoir voorfi pig bestemd als voortuin van de woning! met een oppervlakte van ongeveer 30 een bedrag zal worden ingehouden groot f 75.-; 3e. dat na gereedkoming van het trottoii ten genoege van B.en W. het gestorte ts drag groot f 396.- verminderd met het l> drag ad f 75.- bierverengenoemd zal woa den terugbetaald; 4e. dat, indien binnen 1 maand na het ves leenen van de bewoonbaarverklaring van het in aanbouw zijnde perceel, het trotj toir door hem niet is gelegd, dit zal schieden vanwege de gemeente en na af-) trek van de werkelijke kosten, hem het i eventueel resteerende bedrag, verminden met de onder ten 2e genoemde f 75«- znlj len worden terugbetaald. komt overeenkomstig zijn schrijven van 5| Augustus 1932 in de vergadering van Burgei meester en Wethouders ter bespreking van: B.en W. om wegens de tijdsei tijdelijk een noodloka 1 he stellen achter het bestaand* Het bestuur is vertegenwoo: heeren van der ïïey, Littooy voorstel van standigheden schikbaar te schoolgebouw digd door de en van Asselt (J 3 C CD "O Dagteekening en volgnummer. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 457