-A L. BESLISSING. Besloten wordt het verzoek in te willigen Ld er de gebruikelijke voorwaarden. Jesloten wordt tot aanvaarding var het vies van den technisch ambtenaar, ech-f- Ir net dien verstande, dat een bedrag n f 155»- voorloopig zal worden inge- uden totdat een trottoir gelegd zal jn om het gedeelte grond, hetwelk thaijis r als voortuin in gebruik is. Voorts wordt in principe besloten in |n vervolge bij het verleenen van ont- ffingen ingevolge het bepaalde bij ar- |l;el 14 sub V der Bouwverordening (Win lstraatbebouwing) aan belanghebbenden e te staan de trottoirs zelf aan te .eggen onder toezicht der gemeente. Eveh- 1 zal voor een richtige uitvoering van en trottoiraanleg een bepaald ^bedrag pis waarborgsom in de geme entelïïïsr^orden estort, welk bedrag aan belanghebbende feal worden teruggegeven, zoodra het tro"|; rccir aangelegd is. ■adat de voorzitter heeft medegedeeld, lept het in de bedoeling ligt het noodlo-- Kal voor 2 a J jaren te plaatsen Ie heer van der Y/eyLop, dat het ■estuur groote kosten heeft gemaakt, i-e van den aankoop van grond en die als van jen architect lensciit of de hij die zekerheid vergoeden zaf. r.t terwijl geme ente olrt die zekerheid gegeven worden, dan Iet schoolbestuur wel tot medewerking lorden gevonden, had at ook de heer Litt |ogsaals er de aandacht op heeft gevest volgens inlichtingen ten Departeme |e gemeente aansprakelijk zou zijn voor |liet henoratium van den architect, vraagt Je heer Littooy of het bestaande gebouw Piet bruikbaar kan worden gemaakt zoowel. ■°or de Engendaalschooals de hijver fceidsschool, zoodat de nieuwbouw niet Joodig zal zijn. De voorzitter antwoordt erop dat aïle mogelijkheden overwogen Jn, doch dat het rijk niet medewerkt. Intusschen zal °y ga, e -kif 1 e> Ik Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. wij school

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 458