ft BESLISSING. tusschen wordt overeengekomen, dat des-- ettemin zal worden nagegaan of in deze a een oplossing is te vinden, terwijl |t bestuur nadere mededeelingen zullen rden gedaan. Het schoolbestuur zal in ptember volledig omtrent het bovenstaat nog vergaderen. Het voorstel van het ocdlokaal zal voorshands geen d oorgang nden.IIet schoolbestuur verklaart zich -voorts nog bereid te overwegen of het ij eventueele uitbreiding der Mijverheids ■hooi afstand kan doen van een eigen ge- uw en eenige eischen inzake inrichting er nijverheidsschool. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. zt/?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 460