NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders V No. van de der op '/rijdag, den 26 Augustus19J2 Tegenwoordig de heeren: Mr,.tt.D.e.keth, BurgemeesterJ.3;*an Duren, en-K.Lodeesen, 'Tetiiouder3. A-. Jfóf- A/ft*.. SecretarisGroot. l.s. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den A - 1 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .Jj.iïljf.... tot en met /MS" van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 462