E BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. i. afd.Financiën ter secretarie Hoofdbestuur van ien Ned.Militairen Hond te Utrecht Bestuur voetbal» rereen."Soestdijk" Het Wit-gele Kruis D. J.de Vrie3 De vereeniging Her ,ionaen Levenskracht 22-3-' 32 9-8-'32 1-8-'32 l-8-'32 22-8-3 2 - 13-8-'32 KORTE INHOUD. deelt mede, dat de berootingspóst l^jj Uubsidie burgerlijk armbestuur, waarop, krediet van f 46.000.- beschikbaar v»as,j uitgeput is. Ter vergadering komen de heeren A.O.Dajj mers en H.Bossert, resoecti egeiij k voor] ter en secretaris-oenningmeester van heï B.A., die ter toelichting dezer aangelej1 heid mededeelen, dat het aan het BJA. stane crediet reeds met f 1000.- oversrf den is. Teneinde de steunverleening niet stoo te moeten zetten, is het noodig, i| een verhoogd crediet wordt toegestaan. verzoekt verlof B voor de heneden vóór en achterzaal van perceel Banningstraat verzoekt vergunning^tot het houden van een verloting ten bate van haar terrein fonds. De Insp.v.politie heeft tegen inwillig! van het verzoek onder de bekende voorW den geen bezwaar. deelt mede de Wijkverpleging van de R,t vereeniging Wijkverpleging Mariënburg tt hebben overgenomen en verzoekt thans, gezien Wijkverpl.Marienburg van het haai toegekende gemeentelijk subsidie afziet, in het bezit dezer subsidie te worden steld. Ware het nu niet wenschelijk de ver.lij verpl.Mariënburg van de lijst der instel lingen van weldadigheid af te v ieren? vraagt de hem verleende vergunning tot het houden van een collecte in dien zin wijzigen, dat hij, in plaats van een dag| in October a.s. van 3 V13- 26 October _vani dit jaar gelegenheid heeft om met zijn collecteboekje rond te gaan. De Inspecteurvan Politie heeft tegen dl nader verzoek geen beswaar. vraagt vergunning tot het houden van collecte op 4 September 1932 te Sojist. De Inspecteur van Politie vestigt de a dacht op,aat reeds op 15 Augustus j«l« de genoemde vereeniging te Soesterbei^ e collecte werd gehouden. Indien de collecte op 4 September a.s.J der de gebruikelijke voorwaarden wordt gestaan, heeft de Inspecteur daartegen overigens geen bezwaar. Ui <D 3 C CD Dagteekening en volgnummer. 0.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 463