uv i) N. BESLISSING. If! lSOOO.-, ja, eenige bespreking wordt besloten den jspost 1332-1 voorloopig een crediet te vragen van ir, waarop,™ 1 .kbaar wa' iren A.0.])J relijk vootjl ster van heil ;er aangelej het BiA. 'O.- oversel .eening nietl - noodig, j| 1 eg es taan. liBesloten wordt het gevraagde verlof te :neaen voor BI .ningstraatP6 houden van ar terrein-I n inwillig! nde voorna van de R.ll riënburg ttl t thans, aal an het haar| die afziet, e worden gs de ver.Tij der instel! v leren? anning tot n dien zinL van één dag! Dctober vatif met zijn ft tegen t iden van ee:| ;e Soest, jtigt^de aa» ltU3 j 1 dl isterberg ei I Besloten wordt de gevraagde vergunning Ite verleenen onder de gebruikelijke voor- waarden. Besloten wordt den raad voor te stellen Jde subsidie, groot d 300.- toegekend aan Ide 'ïijkverpleging "Marienburgh" in te tre en gemeld bedrag ingaande 1 Januari 1932 Bals subsidie toe te kennen aan de R.K.Vei |eeniging het «Mfit-gele Kruis" afd.Soest. Voorts wordt besloten de vereeniging Wijkverpleging "Marienburgh" af te voerer Ivan de lijst van instellingen van "Veldadi fheid. Besloten wordt het verzoek in te willige Besloten wordt de gevraagde vergunning te verleenen. kken n. IA au \P ^5 £%uï hiW, AANMERKINGEN. 15 v.A/~ I, ;mber a.s.® Len wordt tj laar tegen Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 464