m BI M 3Ï iï. <u S a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. efqc. Mr.F.A.Mo 1 ster IlrJ.H.WTorst en Mr.H,G.V."'forst Afd.Financiën 16-8-'32 18-8-'32 G.H.A.Simonte Soes'; KORTE INHOUD. doen toekomen een concpet voor een acte van dading inzake contra Hilhorst en ver.l zoeken indien B.en V» zich daarmede kunnej vereenigen de acte te onderteekenen en tel rug te zenden en een raadsbesluit ter zail uit te lokken. deelt mede dat blijkens opgave van den ssl cretaris der commissie zweminrichting (tel staande uit 6 personen) de vergadering m 15 April j.1. a'leen is bijgewoond door del leden Endendijk en Busch. Aangezien niet reglementair is vastgesteil hoeveel leden aanwezig moeten zijn om dezil commissievergadering te doen doorgaan, woi verzocht te mogen vernemen of voor bovenbl 'doelde vergadering van 15 Juli presentiegel 'moet worden toegekend. jesioten jrien en treffe Besloten billen t, beho lig. 2oo en orese 10-3-'32; verzoekt den Raad hem een stuk grond a/d Soesterbstraat;nabij de Palts, a/d weg nabij de fabriek "Photax" of a/d Bosstraati in huur te willen geven. Secretaris v/d afd. 12-3-'32 ¥trecht der Yereeh. van Ned.Gemeenten; Stichting Jeugd- j herbergen in Gooif en Eemland 17-3-'32 l^rv-o. ïebhn.Ambt. Gasbe drijf 24-3-'32 doet eenige mededeelingen omtrent den stal van zaken inzake de behandeling van de cir culaire en ontwerp-ovei-eenkomsttoegezoni door de JT.V. Eed .Thermo-Chemische ^abriekei betreffende de vernietiging van afgekeurd en vleesch.- Deze aangelegenheid is bij voi noemde afdeeling in behandeling, en het is zeer geweascht dat door de gemeentebesturei in overleg wordt gehandeld en dit overleg door tusschenkomst der afdeeling plaats v i nd t verzoekt ontheffing van de verplichte per soonlijke borgstelling voor het te betalen bedrag ad f 11.- per maand, gedurende 5 J8' ren, wegens den aanleg van gas in de Jeugd herberg aan de Bosstraat. De technisch ambtenaar van het Gasbedrijf adviseert de gevraagde ontheffing te ver- leenen deelt mede, dat de tijdelijk tewerk geste de acquisitrice, Mevr.Kosters uit Baarn we; gens gezondheidsredenen haar werk heeft fl»! ten staken en verzoekt te willen goedkeurel dat than3 een verkooper voor keuken-geyser) tjes wordt aangesteld op provisie-basis, f 5." voor elk geleverd toestel. Voorts ve| zoekt hij machtiging tot het maken van eenfj overeenkomst met de erkende installateurs, om aan den verkoooer te betalen provisie V de helft door de installareurs en voor de helft door het bedrijf te doen bekostigen. esloten ib te naar Irondbedr isloten s afd. U te wac Iteilen t Besloten winnen fcg, dat «nigen 0 e borgst |n den t ij f Bet advi èwonnen, praisaie porstell an bet G i 3 C _05 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 465