HA een acte :st en ver. .mede kmi^, cenen en te. rit ter i van den si .chting (te, 'gadering ond door dt vastgestel ijn om deze orgaan, \>m, oor bovenbe presentiege grond a/d BESLISSING. («sloten wordt bedoelde acte te ondertee nen en den Raad voor te stellen de dadin treffen. sloten wordt de Commissie te verzoeken lillen mededeelen of zij tegen 15 Juli j, behoorlijk is opgeroepen ter vergade tag. Zoo ja, dan zal aan de verschenen 1 >n presentiegeld worden uitbetaald. lesloten wordt advies van den technisch a/d weg abtenaar van 0.7. en dat der Commissie d Bosstraat ent den sta van de cirl toegezonii ie vabriekei afgekeurd i is bij toi en het is1 sntebesturei Lt overleg plaats lichte per te betalen irende 5 Ja' n de Jeugdi Gasbedrijf! g te ver werk gestej t Baarn k heeft aoi' goedkeurel ken-geyserj e-basis, n| Voorts ve? en van eené allateurs, provisie v)( n voor de ekostigen, rondbedrijf in te winnen. Besloten wordt nadere mededeelingen van e;afd. Utrecht der Ver. van ITed.Gemeenten lte wachten, alvorens te dezer zake voo tellen te doen. Besloten wordt hieromtrent het advies in e winnen der Gascornmissie, onder mededeel |ng, dat het college zich er mede kan ve enigen ontheffing te verleenen van bedoel e borgstellingop grond van het advies 'ii den technisch ambtenaar van het Gasbel ijf Bet advies der Gascornmissie zal worden ih ewonnen, onder mededeeling aan bedoelde Ivnissie, dat het college zich met de forstellen- van den technisch ambtenaat 'n bet Gasbedrijf kan vereenigen. lino. kA' ia'V AANMERKINGEN. y\f Vcf s~ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. "Dn n n j 1J -• .T- j a. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V' c*y^JLctAs<-^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 466