s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. U>o4. loos. Te chnarnb t enaar Gasbedrij f 24-8-1 32 7.ScherTorenstr. 11 Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht Directie Arnh.Wa- terl.Mij Inspecteur v.Pol. 12-8-» 32 24-8-» 32 20-8-32 deelt mede voor het bedrijf te hebben aai gekocht de bij het verzoek dd. 6 Juni j, aangevraagde bestelauto, voor den grijs f 55°en "vraagt machtiging tot betaling hiervan te mogen overgaan, zulks uit den gewonen dienst en wel uit volgno 23onkosj ten) verzoekt ontheffing van het bepaalde bij artikel 14 sub c der bouwverordening voor uitbreiding der bestaande garage, gelegen aan de Torenstraatkadastraal bekend ge» te Soest in sectie H.4438 en wel tot op e< afstand van 1,55 uit de rechterzijerfa: scheiding. De technisch ambtenaar, belast met de lei ding van bouw- en woningtoezicht adviseer de gevraagde ontheffing onder voorwaarden verleenen. biedt ter behandeling aan eenige verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noodigi teekeningen en adviezen.do vcrgunnlr*» deelt mede, dat er op het oogenblik geen aanleiding bestaat de buisleiding voor hai rekening uit te breiden in den Braamweg tl schen den Ossendamweg en den Oude Utrecht' scheweg. m stelt voor J.Vonk,Van Weedettraat 43» aall te schrijven zijn hond overeenkomstig art'|van'Poli 47 der Alg.Pol.Verord. te doen muilkorven<p (J D C CD Dagteekening en volgnummer. I 0 0 I I CU)X. I 00 3. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 467