Afe hj BESLISSING. t met de lei at adv<seer /■oorwaardei Lge verzoeki a de mededeeling van den technisch ambt laar,die inmiddels ter vergadering is gek en, dat deze aankoop heeft plaats gehad verleg met den heer Grootewal, lid der G bmnissie, wordt besloten het crediet toe e staan conform het verzoek van genoemde labtenaar. Hiervan zal mededeeling worden edaan aan de Gascommissie. De gevraagde -ntheffing wordt verleend o er de voorwaarden, genoemd in het rappor L den technisch ambtenaar, belast met d leiding van bouw- en woningtoezicht. o- in e vergunningen worden verleend overeenk stig de besluiten hiernevens gevoegd en g ekt onder de nos. 1/591 1/5^7I/989 en 216. Ho.I/586 wordt aangehouden. om gesloten wordt deze aangelegenheid in ha |te stellen van de financieele oommissie 0 ries, onder mededeelingdat naar aanleidi aat 43» aal omstig art'J muilkorven. Istellen naar de mogelijkheid van het tot 'engen van meerdere aansluitingen dan va loerceel van den heer de Leest op bedoelde Breiding, bij informatie door O.'7. gebleke lis, dat geen meerdere aansluitingen te ve ■en zijn. In verband hiermede is het coll |van zienswijze veranderd en van oordeel d Bedoelde uitbreiding niet tot stand moet Inen, aangezien een uitgaaf, daaraan verbo ■iet verantwoord is te achten tegenover a |dere belanghebbendendie een zeker bedra Kaarborgsom voor eene uitbreiding der wat [leiding in de gemeentekas storten. Belang Bende ware in overweging te geven te trac Ben ander middel te verkrijgen ter voorzi [in drinkwater, als het slaan van een pomp Conform het voorstel van den Inspecteui l'an Politie wordt besloten. aden :n ad- ng in- stand n het uit- n rwach- ege at ko nden, n- g als er- heb- hten ening AANMERKINGEN. y\iifh-j. 1/ Ar u>. 19 ~Af zhh$. Lad ~A/ hvk Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. O 3.S- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 468