vk an P.Hoon an de Na; een ge- van de ders n geraamj mging vereeni- BESLISSING. Besloten wordt niet over te gaan tot het begrinten van de wandelpadendoch. on rrond van onjuiste raming van de oorsproit gelijke kosten van aanleg der wegen, aan den raad het voorstel te doen uit de ge- none middelen der gemeente aan het wegen fonds ten bate dezer wegen alsnog een uitkeering te doen <£root f 1252,20 n.1. f 954,62^ aanlegkosten en f 297,575 nade<£ ligesrente Voorts zal worden voorgesteld alsnog ové te gaan tot bestrating van 11,50 M ten be hoeve van F.Hoonhdmd em daarvoor eveneen| uit de gewone middelen ten bate van het wegenfonds een crediet te verstrekken groot f 165,60. In de vergadering wordt door den Voor zitter aan den aanwezigen Techn.Ambt. O." opgedragen na te gaan en te rapporteeren -■elke gymnastiektoestellen noodig zijn in een lokaal waarin deze sport wordt be oefend en welke toestellen in het lokaal Verkebuurt en Soesterberg aanwezig zijn. Hiervan schriftelijk bevestigin,; zenden aan üechn.Ambt. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. p2 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 46