"o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. OÉL Uirti J. L-lrvtJV GedStaten. Utrecht Technisch Ambte naar van het Gas bedrijf. 24 Aug.'52 F.van Munster Kerkpad K.Z.4J Soest. 18 Juli '^2 L<rV-tj Vereeniging voor Jeugdherbergen in Gooi- en Eemland gevestigd te Hil- versum. 9 Aug.'^2 5 Aug.J2 verzoeken het oordeel van B. en W.te B^eslotei mogen ontvangen omtrent een plan inzai;B»ieele wijziging van de bestaande grenzen 5 schen SoestAmersfoort en Hoogland. 'Tgpenswi, 14e |iaak tei Intusscl eienswi, porden Ibreidinj deelt mede, dat de op de begrooting ^jlBeslo ei toegestane credieten voor uitbreiding |nen hoofdbuizennet en uitbreiding dienstlei|dit beSj ding zullen zijn opgebruikt per j51 Aug.j 1952 en verzoekt hem te willen machti gen met de noodzakelijke uitbreidingen te mogen doorgaan en bij begrotings wijziging verhoogde credieten te ver strekken. verzoekt plaatsing op de lijst voor ïe-iBeslotei veranties en werkzaamheden ten behoeve!^ der gemeente als loodgieter. De Technisch-Ambtenaar belast net de leiding van Openbare V/erken stelt bij rapport dd. 25 Aug.j.l.no. 511 voor,be-| doelde persoon voorloopig nog niet te plaatsen op de lijst van leveranciers, aangezien hij nog slechts zeer korten tijd in de gemeente woonachtig is.Voortl wordt geadviseerd te bepalen voor volgsj gevallen dat een zaak minstens één jaar in de gemeente gevestigd moet zijs| en goed bekend moet staan, alvorens in aanmerking te kunnen komen voor leve rantie aan de gemeente. verzoekt toestemming tot het plaatsen van eenige wegwijzers ten behoeve van de Jeugdherberg in deze gemeente. De Technisch-Ambtenaar belast met de lij ding van Openbare Werken deelt bij rap port dd. 25 Aug. j .l.no.518 mede, dat bij hem geen bezwaren bestaan tegen het aai brengen van bedoelde bordjes, zulks on der de door hem voorgestelde voorwaard Het komt hem evenwel gewenscht voor,dat de adresseerende vereeniging alsnog deelt waar de bordjes reeds aangebracht zijn of aangebracht zullen worden. neer hi; achtig De gevri Ideropzej I waarden ■en stai |plaatst (werken. Bonform (Aicbtenai Bocht wi [de bord, iangebrj 3 G CD Dagteekening en volgnummer. 1 o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 471