B E S L I S S I N G. Besloten wordt na te gaan welke finan- Itdeele en andere nadeelen verbonden Bunnen zijn voor de gemeente wanneer de ■grenswijziging tot stand komt. Zoodra ■de gegevens bekend zijn wordt op deze |aak teruggekomen. Entusschen zal omtrent het plan tot ■grenswijziging het advies ingewonnen Iwprden van den ontwerper van het uit breidingsplan. besloten wordt de machtiging te verlee- Injen wanneer de gascommissie zich met ■it besluit zal hebben vereenigd. Besloten wordt adressant te berichten Idat hij zijn verzoek kan herhalen wan- jneer hij een jaar in de gemeente woon achtig is geweest. De gevraagde toestemming wordt tot we- deropzeggens toe verleend onder voor waarden ,dat de bordjes steeds in goe den staat worden onderhouden en ge- Blaatst worden na overleg met Openbare Iwerken. ■onform het voorstel van den ïechnisch- Ppbtenaar zal aan de vereeniging ver- zocht worden te willen mededeelen waar lae bordjes reeds zijn aangebracht of ■angebracht zullen worden. ~Af ivCsN yt lA\ Ms V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. cCc&Ct' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. b8 tx-j' M'tOeeXv—

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 472