a a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Technisch Ambte naar Openbare Werken lA> tl. H.Schieving Heuvelweg 4 Soest Lt> Dir. Rijksdienst der Arbeidsbe middeling l/ö iy Werkgevers en Werknemers or- ganisatiën. 25 Aug52 8 Aug.52 16 Aug.52 Diverse deelt mede: 1e. dat aan de N.V.v/h Gebr.Hogenbirk t Laren kan worden uitbetaald de laak ste termijn van de aannemingssom treffende de wegenaanleg voor de Hij "Heidebloesem"groot 2070,=; 2e. dat aan de N.V.Mi j "Heidebloesem" gens kosten van toezicht bij den leg moet worden in rekening gebradi; 56 uur salaris van opzichter de Boer Er wordt opgemerkt. adIe. Dat de uitbetaling overeenkomt met de betreffende bepaling van het be stek. Over eventueele te late oplevering wordt in het rapport van den technischen diens niet gesproken. ad. 2e. Dat waar het uurloon van den op-! zicliter de Boer dient te worden berekeni als op de bijlage dezes is aangegeven, het bedrag wegens toezicht beloopt 42,48. verzoekt twee vóór zijne woning aan den Heuvelweg staande boomen te snoeien. De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van Openbare Werken deelt bij rappt dd. 29 Aug.j.1. no.524 mede, dat een de boomen een weinig uitgedund kan worden. bericht dat hij zich kan vereenigen met de voordracht voor de benoeming van een agent der arbeidsbemiddeling ,doch wil het salaris op 500,= per jaar handha ven. Een voordracht ter benoeming kan nu den Raad worden aangeboden. berichten naar aanleiding van een verzo: om inzending van een aanbeveling voor noeming van leden van de commissie van toezicht op het agentschap der arbeidsbt middeling. Een voordracht voor de benoeming van 2 leden werkgevers en 2 leden werknemers1 een Voorzitter kan nu den Raad worden aangeboden. tj 3 C 05 O U> 10 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 473