7- s s c BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. P.W. Duin Jr. Soest 19 Aug52 Bestuur Coöp. Landb.Ver Soest 15 Juli'52 u> M.Hilhorst Rotterdam. E.v.Veltman Verl.Postweg Soest 10 KORTE INHOUD. 18 Aug.'52 4 Aug.52 L-OL^. Inspecteur L.0. 26 Aug-52 verzoekt hem vergunning te verleenen hij in afwijking van zijn bouwvergunning verleend op 12 Aug. j.1.voor blok II een blok bouwt gelijk aan blok I en III. De technisch Ambtenaar, belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht ad- viseerd gunstig op het verzoek te beschi ken onder de door hem voorgestelde voor waarden. verzoekt vergunning tot uitbreiding dei bestaande maalderij met pakhuis, door aanbouw van een pakhuis, tevens bestemd bergplaats voor calizout,op/in perceel Torenstraat, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie H.N0.51O8. De technisch ambtenaar, belast met de le ding van Bouw- en Woningtoezicht advi seert bij diens rapport, dd. 29 Augustus 1952, No.17/52 de gevraagde vergunning verleenen. Bericht niet genegen te zijn in de koste: van verpleging van zijn moeder bij te dragen. vraagt vergoeding als bedoeld in art.Ij der L.0.wet 1920, wegens het bezoekende zijn dochtertje van de openbare U.L.0. school te Zeist. Door den d ienst van O.W. is bericht,dat de woning Verl.Postweg 19 meer dan 4 KJ van de school verwijderd is, terwijl doei den deurwaarder v.d.Ham nog verslag om trent den financieelen toestand is uitgs bracht van het gezin Veltman. vraagt inlichtingen omtrent mogelijke 0; heffing of (en) concentreering van open bare scholen. Op het vei onder de v Ambtenaar steld in 2 j.1' De vergunr besluit hi Besloten v gingskoste te vordere Besloten v de kosten Hed.Buurt Zeist en c goeden. Alvorens 1 zitter eei recteur N trent een U.L.0.sch< hoofden d< Uerg en hi school all (J 3 O Dagteekening en volgnummer. Lo ih Li) IA Li)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 475