*4' i/'t, kA! Un?. BESLISSING. P.Majoor,Koninginnelaan 1J1 W.J.v.Breukelen, id. 97 W.van Eek ,Beetzlaan 96 L.Kriek id. 74 A.G.den Beste G.Muts Op het verzoek wordt gunstig beschikt jnder de voorwaarden door den Technisch jnbtenaar Bouw- en Woningtoezicht ge- iteld in zijn rapport van JO Augustus .1. De vergunning wordt verleend conform he besluit hiernevens als bijlage gevoegd. ^4/ et de le advi- Augustus unning ti Besloten wordt de bijdrage in de verple gingskosten lsings gerechtelijken weg in te vorderen. Besloten wordt den Raad voor te stellen de kosten verbonden aan het reizen per Hed.Buurt spoor van Soesterberg naar Zeist en omgekeerd aan adressant te ver goeden. Alvorens nader te beslissen zal de Voor zitter een onderhoud hebben met den Di recteur N.V.Geerestein (W.C.TenSen)om trent een autobusdienst, rijdende op de U.L.0.scholen te Soest, alsmede met de koofden der lagere scholen te Soester- «erg en het hoofd der openbare U.L.O. school alhier. \P CK/fcCïjJU^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Ck/ c ayf cCcxX—

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 476