9- 5 c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. U> WU>. Opzichter Bouw en Woningtoezicht Technisch Ambte- 30 Aug.'32 naar O.W. U»U- Mevr. Scholl. Julianaplein 3 Soest. mue verzoel zendt eenige aanvragen om bouwvergunning! dex de i met de daarbij behoorende teekeningen n bescheiden. vestigt er de aandacht op, dat de Chr. school aan den Postweg te Soesterberg steeds is aangesloten op de hoofdbuis derl waterleiding door middel van een noodlei iding in den z.g.Postdwarsweg, terwijl de 'meterput is gemaakt in het wandelpad lam de Banningstraat Nu de hoofdbuis reeds eenige jaren geleden gelegd is in den Postweg is het z.i. gewenscht dat ten be-l hoeve van genoemde school een aansluiting gemaakt wordt aan de hoofdbuis in dien weg waardoor de meterput in de Banning, straat kan vervallen. Geadviseerd wordt Schoolbestuur op te dragen zoo spoedigm gelijk een andere aansluiting op de hoofi leiding der waterleiding tot stand te doen brengen. 22 Aug.32verzoekt verwijdering van een boom, welks voor haar huis staat. De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van Openbare Werken deelt bij rap- iport dd. 30 Aug. 1932 nr.530 mede,dat be- doelde boom verwijderd kan worden, waar- van de kosten 5,= bedragen. Wit. A.H.J.Hartemink 16 Aug.32 Middelwijkstraat Soest U) IS Technisch Ambte naar O.W. 30 Aug.32 verzoekt ontheffing van het bepaalde bij art. 14 sub b der bouwverordening ten be hoeve van den bouw van een dubbel woon huis op een terrein, gelegen aan de Middelwijkstraat, kadastraal bekend al hier in sectie H.3448. De technisch-ambtenaar belast met de lei ding van bouw- en woningtoezicht advi seert de gevraagde ontheffing niet te vei leenen, zulks op grond van de overweging! genoemd in zijn rapport, dd. 29 Augustus 1932, No.3/31. win. Idem. deelt mede, dat de sloot langs het percei sectie C nr.1504 is gereinigd.Voorts doet hij een opgave van de eigenaren der per- ceelen welke huisvuil enz. in bedoelde sloot loozen. 'esloten w 30 Aug.32 zendt ontvangen prijsopgaven voor leverü ct^aankoo van een faecalie-auto en een vuilnisauto' 3 □5 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 477