9- BESLISSING. Ce verzoeken worden verleend en geboekt onder de nrs. 2/217, 1/595 en 1/590. Besloten wordt het schoolbestuur aan te schrijven. iesloten wordt tot verwijdering van de boom over te gaan, zoodra adressant de kosten ad 5,= bij den gemeenteontvan ger zal hebben gestort. )e ontheffing wordt geweigerd op grond van de bezwaren omschreven in het rap- )ort van den technisch-ambtenaar Bouw en Woningtoezicht. r leveri' lnisautO' besloten wordt alle overtreders aan te schrijven het huisvuil te vergaren in 'aartoe te maken gesloten putten. 'esloten wordt den Baad voor te stellen °t aankoop van een faecaliënauto en ^ilnisauto over te gaan, een en ander Jonform de zienswijze van den Technisch- tobtenaar O.W. vastgelegd in zijn rap- 5°rt van JO Aug.J2,No.580.Omtrent deze beslissing zal het advies van de Commiss Openbare Werken worden ingewonnen. :.e 1/ ~A[' vo. J\I' i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. O/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 478