y- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. Afd.Financien. Aug.}2 U lï Gemeenteontvanger 8 Aug.'52 Afd. Financien. 2 Sept'52 U)V$. Idem. U> Voorzitter 24 Aug.J2 biedt aan de opgemaakte rekening van he*Lsi0ten w wegenfonds over 1951, de balans per j roorioopig ceraber 1951 en het verslag over dat dienstjaar. biedt de gemeenterekening over het jaai 1951 aan. jesloten w Uaad ter v bieden» verzoekt B. en W. te willen vaststellen jgsloten w het rentepercentage dat voor kasgeldop- te stellen namen in de begrooting 1955 moet worden aangehouden. adviseert om in den vervolge den verkooigesloten w van bestekken voor alle aanbestedingen ran bestek der gemeente te doen geschieden ten kan-pen gemeen tore van den gemeenteontvanger. (Deze regeling wordt voorgesteld omdat de afdrachten van door Openbare Werken geïnde gelden wegens verkochte bestekkei zeer onregelmatig geschiedt en bovendiei geenerlei contrSle mogelijk is. Daarenboven geldt nog de eisch dat de gemeente-ontvanger alle inkomsten voor de gemeente ontvangt.) brengt in het midden ,dat hij van oordei Set voorst is, dat een reorganisatie van de financ: eenige bes eele administraties der gemeente van h lang zal zijnvoor een vlugge en minder kostbare afdoening van zaken. Het ware naar de meening van Spreker gewenscht, dat omtrent deze gedachte een onderzoe werd ingesteld om daarna aan de hand vat het resultaat van dat onderzoek eene V slissing te nemen. In dit verband stel Spreker voor het Bureau voor Verificat en Financieele Adviezen te verzoeken e« onderzoek te willen doen instellen en eventueel een reorganisatieplan samen stellen. 3 c CP Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 479