S e *o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. U)>0. Commandant Vrij willige Brand weer. Soest. LOM. Technisch ambte naar O.W. ,j J.W.Beekman U I'S. Technisch-ambte- naar O.W. ui J.L.van Lichte Soest 5 Sept'52 5 Sept'32 6 Aug'32 1 Sept'32 29 Aug.32 KORTE INHOUD. deelt mede, dat hem ter kennis is ge. komen dat de Waterleiding-Maatschappij voornemens is de buizen der waterlei.' ding,in den Oude Utrechtseheweg over e afstand van ongeveer 200 Meter door tt trekken en dat het gewenscht is dat op het uiteinde dier door te trekken leiding een brandkraan wordt geplaag geeft in overweging te besluiten tot reiniging van de ketels der centrale verwarmingsinstallatieswelke zich b vinden in het Raadhuis en in de 0.1. school aan de fieetzlaan. De kosten, hieraan verbonden, zullen bedragen vo het Raadhuis 125,= en voor bedoelde school 95,=. verzoekt verlof A voor de beneden-loet teit van perceel v.Weedestraat 51* Alvorens en van ei eiding w< eur der i Tiagen vai breiding Jt rechtse] jocht zal en aange^ atieteekei Besloten n der verwa: ïuis te d< jeschikbai bericht dat de bouw van de onderwijzei woning te Soesterberg zoodanig is gevi derd dat aan den aannemerG.van den Berg ,de 1e termijn der aannemingssi zijnde 20$ verminderd met den stelpost voor meer -en minderwerk, kan worden uitbetaald verzoekt het dubbele woonhuis waarvt hem vergunning is verleend bij besluit van 19 Februari j.1. no. 4/86 te moge wijzigen volgens door hem overgelegde teekening. De Technisch Ambtenaar belast met de ding van Bouw- en Woningtoezicht deelt bij schrijven dd. 3 September 1932,110 l/486 mede, dat tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaren bestaan in dien de door hem voorgestelde voorwaal den worden opgelegd. Het verlo: de lokalii voor bij S 97 gesti der omsch: lesluit Besloten te betalei Het verzoi voorwaard! Beuw-en W< omschrevei Ui 3 c cc Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 483