H. BESLISSING. s is gs.- itschappi' 'aterlei-T 'eg overi r door t[| •t is dat trekken ge pi aatstj Alvorens te beslissen op het doen plaat- |sen van een brandkraan in de te leggen leiding wordt besloten bij den Direc teur der Wateleiding Mij. bevestiging te |vragen van de mededeeling dat tot uit breiding der waterleiding in den Oude jtrechtscheweg wordt overgegaan. Ver- tocht zal worden de uitbreiding te wil len aangeven op een toe te zenden situ- latieteekening. [Besloten wordt voorloopig alleen de kete [der verwarmingsinstallatie in het raad- Kuis te doen reinigen en daarvoor 125,= [beschikbaar te stellen. Is [Het verlof wordt geweigerd op grond,dat Re lokaliteit niet voldoet aan de daar voor bij Kon.Besluit van 17 Maart 19J2 S 97 gestelde eischen, een en ander na- |der omschreven in het hierbij behoorend (besluit -ir,»,«Bes-l-0'ken wordt den eersten termijn uit aerwijzei||e betalen. g is ge-" an den ningssoül stelpost| worden wflflrvi verzoek wordt ingewilligd onder de 'hf^iiritllc>orwsar(3en d°or den Technisch Ambtenaar t tp°nfieJ w_en Woningtoezicht in zijn rapport f Z1 omschreven. rgelegd"" y\f- m4- AANMERKINGEN. Af- H Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1/ £>-4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 484