3' J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. jJ.Mets Joh. Groenenboom Ferd.Huyckl. 28 Soest Directeur van den Gemeentelijken {Keuringsdienst voor Vee en Vleesch.Soest 19 JuliJ2 22 Aug.52 50 Aug.52 verzoekt beschikbaarstelling van gemeen, tegrond bij de Wilhelminaboom van Weede. straat en bij de Ned.Herv.Kerk, voor het plaatsen van kiosken, tegen een matige huur. De Technisch ambtenaar belast met de le: ding van Openbare Werken adviseert bij rapport dd« 1 September 1952, nr.509, a! wijzend op het verzoek te beschikken. verzoekt verwijdering van een boom, staai de voor den ingang van zijn perceel.De Technisch-Ambtenaar belast met de leidii van Openbare Werken adviseert bij rap port dd. 1 September 1952 bedoelde boon te rooien en op kosten van verzoeker op 2 Meter afstand van den te rooien boon direct een jonge boom te planten. De kosten van een en ander worden begroot op 10,=. doet een nader voorstel inzake huur koe: ruimte en hangruimte van de N.V.Centrali Slachtplaats Dl Technisch-Ambte naar Bouw- en Woningtoezicht Voorzitter Dp het ve: chikt Conform h< Ambtenaar berichten 6 Sept.'5£f biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning met de daarbij behoo- rende bescheiden en teekening. Tijdens de behandeling van de ontwerp-W' grooting voor het gasbedrijf 1955 wordt de wenschelijkheid uitgesproken de on langs aangekochte bestelauto tegen branó te verzekeren en hiertoe spoedig over te gaan. De heer W: en geeft i een toelii blijkt da" koelruimte hoefte be: gevoerde Keuringsd: besprekinj overwegin, de N.V.Cei huurd en ven huur i voor te li vraagde E zou welli' ingaan pe dienst ka: pen. Aan de Afi een overz eenkomst e: Het verzo onder No» besloten brand te 750,= e. gaan. 3 C Lvii 1(0 i/j. Dagteekening KORTE INHOUD volgnummer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 485