BESLISSING. AANMERKINGEN. Dp het verzoek wordt afwijzend be- fchikt Conform het advies van den Technisch- Imbtenaar wordt besloten adressant te jerichten. De heer Winter komt in de vergadering en geeft op verzoek van den Voorzitter een toelichting op zijn schrijven.Het jlijkt dat behalve een gedeelte der coelruimte ook nog aan hangruimte be hoefte bestaat in gevallen, dat het in gevoerde vleesch ter beschikking van der keuringsdienst moet blijven.Tijdens de besprekingen geeft de heer de Winter in overweging na te gaan,welke ruimten van de N.V.Centrale Slachtplaats worden ge- ïuurd en het Bestuur een nieuw voorstel van huur der ruimten en lokaliteiten voor te leggen met inbegrip van de ge vraagde koel- en hangruimten. De huur zou wellicht tegen lager tarief kunnen 'ngaan per 1 Januari 1933» De Keurings» dienst kan zich tot Januari nog behel pen. Aan de Afd.Financien wordt opgedragen een overzicht te geven van de huurover eenkomsten met de Centrale Slachtplaats net verzoek wordt verleend en geboekt onder No. 2/218. ^sloten wordt de bestelauto tegen brand te verzekeren voor de som groot .'50,= en hiertoe spoedig over te gaan. L' ad ct—e^L. dil d i (r. f oJt dra, Vel v/V 1HUI. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. c/^juJL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 486