NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST 1/yV No. .,5.1 van de der op Vrij dag, den 9 September 192^2 Tegenwoordig de heeren: van Duren, en K.Lodeesen. Secretaris JGA.Ba tonburg. Afwezig de heer«rG.Deketh wegens ongesteldheid. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers - tot en met M> S-L- van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 488