e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gemeentesecreta ris Minister van On derwijs ,Kunsten en Wetenschappen b-Gravenhage Secretaris Rijks commissie van ad vies voor de ge- me ent ef inanciën T e chni s ch-ambt e- naar bouw- en woningtoezicht HH Bestuur T.B.C. Yereeniging. Soest vraagt een verhoogd crediet voor het samenstellen van het kohier straatb?. lasting en wel tot een bedrag groot 75,=. Voor het ordenen van het archief 1914 1929 vraagt hij een verhoogd crediet groot 150, alsmede de machtiging om het op de begrooting 1952 resteert, de bedrag ad 20,= 150,=-/ 100 minus 50,= materiaal) nog te mogen besteden als loon voor den tijdelijke hulp. 6 Sept.'52 onthoudt zich vooralsnog van het uit spreken van zijn meening over de geste de vraag inzake de combinatie van les uren bij het u.l.o..aangezien over onderwerpenjk geval zijn beslissing niet is ingeroepen. 6 Sept.'52 deelt mede, dat van 8 tot 17 Sept.19)1 van alle bij de Commissie met betrekïi tot het door den commissaris der Ko ningin in deze provincie en het door raad dezer gemeente ingesteld beroep gen het besluit van Ged.Staten dezer provincie van 29 Maart 1952 No.1005/ 789 tot vaststelling voor deze gemeeni van het bedrag in art.42 van het K.B. van 4 November 1929 voorgesteld door letter U_ voor het rekeningsjaar 1950 inzage kan worden genomen en dat op Sept. a.s. het bezwaar of ver weer mon deling kan worden toegelicht. 5 Sept.'52 brengt rapport uit, inzake een door li met den Ir. Schaafsma van het R.I.Z.i. gehouden bespreking, betreffende zuid ring van het afvalwater van het abat aan den L.Brinkweg. Geadviseerd wordt aan R.I.Z.A.te verzoeken desbetreffea Hinderwetsvoorwaarden te willen samei' stellen en daarna tot overeenstemmip te geraken met de N.V.Centrale Slacht plaats 5 Sept.'5$ verzoekt ingevolge de bepalingen der verordening op het verleenen van bijdJ gen ter bestrijding der T.B.C.toe te willen kermen een bedrag ad 410,= der patiënte M.Beumers geb.Groesbeek Verl.Postweg 49,Soesterberg. De verzoel ngewillié tullen der Besloten v nspecteur roeken als ie genoemd ■t UL0 Ce vergade aoet worde belang der ris gemaci hoofd der weten te 1 Besloten w eoeken de Voorwaarde Tot eene besloten. w S 3 C CC O U40. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 489