yV: yV vm. ^'1 Wj voor het st raatbe- 3 groot lief 1914 crediet -htiging resteer# -ƒ 100 ie mogen L jdelijk» het uit- de gesti 3 van les. over hi slissing Besloten wordt de vraag opnieuw bij den nspecteur aanhangig te maken en te ver zoeken alsnog te willen medewerken tot e genoemde combinatie van lesuren bij het "u. 1.0. Sept .19j| i betrekti der K.o- iet door beroep; m dezer o1005/ e gemeen' het K.B. ld door: ar 19)0, dat op i; weer non- n door ts R I Z *l| nde zuivij et abattij rd wordt et r effens en samen- stemming e Slacht' gen der van bijd toe te 410,= t Desbeek, BESLISSING. )e verzoeken van den secretaris worden .ngewilligd. De verhoogde crediet en Jullen den Raad worden aangevraagd. De vergadering is van oordeel, dat alles Boet worden beproefd in het financieel belang der gemeente, zcodat den Secreta ris gemachtigd wordt in overleg met het hoofd der afdeeling financien naar beste izeten te handelen. besloten wordt aan de R.I.Z.A. te ver soeken de nader op te leggen Hinderwets- vocrwaarden te willen samenstellen. Tot eene bijdrage groot 410,= wordt besloten. J\! iïjH- üui Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN V Ou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 490