H BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. ~o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. I0 Hf. Ie Afdeeling ter secretarie 6 Sept'52 10HI Leger des Heils Amsterdam. 30 Aug.32 [OH B. en W. van Nijkerk. 2 Sept32 li) H lüHt 1O fli Katholieke Radio Omroep 3 Sept. '32 biedt ter vaststelling aan het ontwerp der aan H.C.v.d.Kuil te verleenen vergal ning tot de oprichting van een verfspuit, inrichting, op/in perceel Eigendomweg 104 kadastraal bekend gemeente Soest, in sec! tie G.3642. Het Leger des Heils te Amsterdam verzoek toestemming tot het houden van een col lecte in October a.s. De Inspecteur van politie stelt voor het verzoek toe te staan onder voorwaarden. deelt mede voornemens te zijn plannen te ontwerpen voor de oprichting van een destructie-bedrijfzulks mede omdat de directie van de Nederl.Thermo Chemische fabrieken geweigerd heeft de Veluwe in haar verband op te nemen en verzoeken te mogen vernemen of B. en W. in principe bereid zijn den Raad voor te stellen toe te treden tot eene gemeenschappelijke re geling. verzoekt vrijstelling van de betaling -var, vermakelijkheidsbelasting voor de vertoo ning van de K.R.O.film op Maandag 3 Octo ber. Techn.ambt.van Openb.Werken. 7 Sept. '32 Weth.Lodeesen deelt mede dat aan de N.V."De Geruischloo ze weg" te Heemstede kan worden uitbetaal de 1e termijn der aannemingssom betreffen de den aanleg van de Soesterbergschestraa' zijnde 21.270,=» wenscht de vergadering te wijzen op de ui gentie van eene beslissing omtrent den gang van zaken voor de a.s. werkverschaf* fing. Tot nu toe is alle aandacht geves tigd op het maken van een zwembad,doch wanneer die plannen niet doorgaan zijn geen andere objecten bekend dan het bosch- plan en andere kleine werken.Spreker vraagt of de Raad zich niet moet uitspre ken voor of tegen den rijkssteun. De Secretaris meent dat eerst de objecten moeten bekend zijn.Met de kostenberekenin. en andere nuttige gegevens teneinde ovei deze objecten overleg te plegen met den rijksinspecteur der Werkverschaffing .Na dit overleg kan aan den Minister verzocht worden om subsidie. Geeft de Minister de subsidie, dan verbindt hij daaraan de voorwaarden. Zijn de voorwaarden bekend dan kan aan den raad gevraagd worden deze al of niet te aanvaarden. 3 C CR Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 491