4 V/7- BESLISSING. ontwerp ljjet ontwerp wordt goedgekeurd en zal en verg^Btan de Arbeidsinspectie worden toege- verfspui{Bzonden. omweg i-n sec-I n verzoeij ?en col voor het /aarden. .annen te i een >mdat de .emische uwe in oeken te incipe Hen toe lijke re-, aling var,| e vertoo- g 5 Octo-| je toestemming wordt verleend onder de door den Inspecteur van Politie gestel de voorwaarden. Besloten wordt aan het gemeentebestuur J van Nijkerk mede te deelen, dat op I zijn schrijven zal worden geantwoord zoodra de afd. Utrecht van de Ver.van Heaerlandsche Gemeenten die deze aan gelegenheid in behandeling heeft geno den zich omtrent de plannen tegen over hare leden zal hebben uitgesproken Aangezien de belastingverordening gel- Adig voor deze gemeente geen vrijstel- jling van belasting als door adressant •gevraagd toelaat, wordt besloten het Iverzoek af te wijzen. ruischloMüe vervallen termijn ad 22.770,= mi- ïitbetaalfl nus 1500,= stelpost en mitsdien oetreffeiM groot 21 .270,= mirt l-2-2p,= kan word schestras® uitbetaaldHiertoe wordtbesloten. op de urj ït den rer schaf- geves- ldoch l zijn iet boscti'l ker uitspre-j objecten, erekenini inde over et den ing .Na verzocht ster de n de bekend ien deze De vergadering erkennende de urgentie van het verkrijgen van objecten voor ie a.s. werkverschaffing is van oordeeT iat de gang van zaken moet zijn conform de voorstelling van den Secretarisen besluit zoo spoedig mogelijk met den technisch ambtenaar O.W. te overleggen welke werken kunnen worden ter hand genomen en deze op te dragen van die werken begrootingen in te dienen. Besloten wordt nog heden ter plaatse e$n [Onderzoek te gaan instellen naar de mo gelijkheid tot het aanleggen van wegen in de gemeentebosschen (grondbedrijf). sn 4r y- V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 492