S a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. U>S"H. Ged. Staten Secretaris Techn.Ambt. Bout en "Woningtoezicht Ui sT- Commissie van bij stand Grondbedrijf gi lden! 3e Afdeeling Idem 30-8-'32 9-9-'32 zenden afschrift van het K.B. van 20 1932, no.21, waarbij ongegrond werd ve;, klaard het beroep van C.03sebaar tegen van Ged. Staten dd. 20 April 19321 no.jj' waarbij met handhaving van het besluit; B.en 17. van 12 Juni 1928, waarbij aan R ,K,Kerkbestuur der parochie van de On'iJ vlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Kj te Soestdijk vergunning werd verleend i den aanleg van eene bijzondere begraaf het daartegen ingediende bezwaar ongegij! is verklaard. stelt naar aanleiding van een telefonist onderhoud van de afd. Onderwijs met der, Inspecteur van het Lager Onderwijs voor' terug te komen op de in de vergadering: 9 september j.1. genomen beslissing onl wijziging van het lesrooster op nieu^D den Inspecteur aanhangig te maken. brengt rapport uit betreffende de wasset' rij van M.Kaldeway, gelegen aan de ReÉ laan, zulks naar aanleiding van de door eenige bewoners der Rembrandtlaan ingei:' de klacht aangaande den hinder, welke inrichting van Kaldeway veroorzaakt. 12-9-*32 14-9-«32 adviseert naar aanleiding van het verzot van W.Kok, Klaarwaterweg 59» orJ vermindt ring van huur van een terrein aan den Pi, weg, wegens vernieling van te velde stat rogge, geen vermindering toe te staan, 1 gezien reeds een der ouders van de jongt die de schade hebben aangericht, een ve* ding heeft gegeven. adviseert om de verschillende perceelen bouw/weiland welke tot 1 November verhffi zijn, wederom voor 2 jaren voor d enz elf' huursom te verhuren, biedt aan het le smopl.kohier der Straat lasting van 1932 tot een bedrag ad f 1® biedt aan het le suppletoir kohier der schoolgelden 1932. <u 3 e CT> U>ï X. Dagteekening en volgnummer. U) U> IsOS 7. Umf V-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 497