T van 20 jw L werd ve», iar tegenii -932, no, - besluit 'bij aan ij ran de Ontj i Maagd h' er1eend begraaf] .ar ongegn telefonij s met der, wijs voori gadering ssing om p nieuw] ken de was se: n de Reine: n de door aan inges:^ welke saakt. BESLISSING. Wordt voor kennisgeving aangenomen. iet verzoij n vermindi lan den Pij relde et ai staan,® i de jonge een verj erceelec er verhui denzelfi er Straa; ad f 11 ier der Conform het voorstel wordt besloten. 'Besloten wordt aan de heeren Picard c.s te berichten dat bij een alsnog te verlee nen vergunning ingevolge de Hinderwet tot uitbreiding der inrichting door het stellen van voorwaarden zooveel mogelijk aan de be zwaren zal worden tegemoet gekomen. Voorts zal Kaldeway worden aangeschreven spoedig zorg te dragen voor indiening eener aanvrage cm binderwetsvergunning tot uitbreiding en Wij ziging der inrichting. Adressant te berichten, dat in overleg de raadscommissie i.z. grondbedrijf is be sloten geen vermindering van huur toe te Staan. Besloten wordt de op de lijst voorkomend huurders de gronden wederom voor 2 jaren voor dezelfde huursom aan te bieden. iHet kohier den raad ter vaststelling aaijt >e bieden. STet kohier met een totaal bedrag ad f 1858,45 wordt vastgesteld en ter invor dering der aanslagen aan den Gem.Ontvang toegezonden. et er yif icilQ. AANMERKINGEN. y\f v ju ft cJ^cLjuULu^ ft yb' 1rk. yV M Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. J Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ft <Xs\cLjUsL—j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 498