Lx tr. LL. s s e "o ha. Uihl. u 6x. u> U>u4 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H. Slot, Heuvelweg 36, Soest C. H.Schneider,Heu- velwef 34,Soest J.van der 7al Het Burgerl.Armbe stuur J.1T.Gomersbach te Leiden Lh- J.C.J.Knegt en Zo nen, Assuradeuren, Amsterdam Commissie van bij- dtand Grondbedrijf G.H.A.Simon 1-9-'32 30-8-* 32 6-9-'32 9-9-' 32 11-9-'32 esloten inform h B Besloten :onform h verboekt verwijdering van den top uit eer, doom, welke langs den weg vóór zijne woniJ staat. De Techn.Ambtenaar belast met de ij iing van Openbare "/erken adviseert bij 3d ven dd. 9 September 1932, no.^35 aan adrejl sant mede te deelen dat het voornemen bes-J bedoelde wegbeplanting in het najaar te snoeien. verzoekt verwijdering van den top uit een boom, welke langs den weg voor zijne wonii staat.De Te chn .Ambtenaar belast met de leil iing van Openbare "/erken adviseert bij sc:| ven dd. 9 September 1932, no. 531 aan adil ant mede te deelen dat het voornemen besj bedoelde wegbeplanting in het najaar te snoeien. deelt in nader antwoord op schrijven van Sept. j.1. mede, dat hij geen bezwaar zieil om de leerlinge van Meel toe te staan op openb. u.l.o. te Baarn school te gaan, aail gezien voor deze leerlinge, die eenmaal za ier succes het M.U.L.O.-examen heeft afgef legd, een vierde klasse, welke alhier nietl bestaat, meer geschikt is. bericht naar aanleiding van Uw kantbeachiBËesloten king dd, 3 September 1932, over het gevalIconforn h SI eeking. latuur. 8-9-'32 Voor dit ■tot toela ■l.0. sch bericht niet te kunnen bijdragen in de ten van verpleging van haar broeder J.Colji iie voor rekening van de gemeente in een krankzinnigengesticht wordt veroleegd. 'E(| verplichting bestaat niet). esloten roor reke esloten conform h verstigen de aandacht op de mogelij xheid Wfeesloten het sluiten van een "All Riks* verzekerin{ije aanbie* voor de auto van het gasbedrijf, (ook toe passelijk op andere gemeente-auto's) adviseert naar aanleiding van het verzoen van G.H.A.Simon om huur van een stuk grond| aan de Soesterb.str, nabij de Paltz, aan weg nabi.j de fabriek "Photax" of aan de 31 straat, geen voorstel tot verhuring te doel aangezien het uitbreidingsplan nog niet dei finitief is. verzoekt in de vergadering te mogen konen* in verband met zijn aanvraag om huur van f1 perceel grond. in adres Jek om h raadsv oodat ge leromtre; «J 3 _D3 U) U) U) U Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 499