75 H. S B J25 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. h 9h Afd.?inanciën T.A.HilhorstLaan- straat 7, Soest Afd.Financiën J.Dekking bestuur Vrijw. Brandweer te 3'bei "e vrK. T o lraan- TTusscheNieuwe"!eg 115, Soest Nat.Hist.Ver. afd.Soest Kon.Nederl .iirand- weervereeniging 21-1-32 7-1-* 32 23-i-'32 20-1-'32 Jan.1932 verzoekt te mogen vernemen waar de koste, uitgegeven voor het aanleggen van een rij wielpad langs het spoor, dienen te worden verantwoord. verzoekt te vernemen, wie de aansprake lijke persoon is voor de schade^ welke hij ondervindt, tengevolge van de voorgeschre-i ven bebouwing van een terrein, gelegen aai) de Mariastraat (sectie H.5°33) envenscht een nondeling onderhoud met Burgemeester en "'ethoudersvoor het geval hij moet -2 ten op den aanleg van een over bedoeld te. rein geprojecteerden weg. De teohn.Ambtenaarbelast met de leidin van bouw- en w oningtoezichtadviseert Hilj horst voornoemd te berichten, dat het in verband met het plan van uitbreiding voor deze gemeente slechts mogelijk was de ge vraagde bouwvergunning te verleenen, in dien ten opzichte van de plaatsing der wol ningen zekere eischen werden gesteld, dn ndere de beslissing op zijn verzoek om bouwvergunning moest worden aangehouden, op grond van het bepaalde bij artikel 6 sub 4 der Woningwet. adviseert het rente-percentage, te beren nen over de door het wegenfonds bij de gej meente belagde gelden, over 1931 vast te 5-1-'32. stellen op gemiddeld 3~3/^ ci deelt mede zijn benoemipg tot lid van de Commissie tot 'Tering van Schoolverzuim te Soufet niet te aanvaarden. zendt een aanbeveling van twee perwonen ter benoeming van een Commandant der Vrijj willige Brandweer te Soesterberg. deelt mede, dat Reglement en Statuten de: Vereeniging worden gedrukt en spoedig zul len worden toegezonden en doet ter kennis1 name een "ITatura nummer" en een Ylpgsohrij biedt aan het Oranjeboek no6 behandelen' de onderlinge hulpverleening bij brand in de provincie Utrefiht en geeft in overwe, lid te worden van de K.1T.3.V. Cü d c Dagteekening en volgnummer. Cf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 49