tj i Ged. egen ui' rankziri' me bij n op 4 er 1931 e der -Jj October >verwegij|j de kos- 'ing var, subsidie 3g bere:;'\ nuari ]j' t een ter te n de II.1'I :.iber 1 'J-l in strekel BESLISSING. Vordt voor kennisgeving aangenomen. Van het rapport wordt kennisgenomen. Besloten wordt bij het Bestuur der wonin, stichting motiveering te vragen van de zeer hooge bedragen welke als huurachter stand geconstateerd zijn en daarbij te ve zoeken te willen xnededeelen welke maatre gelen getroffen zijn voor inning van den achterstand terwijl bovendien gevraagd zal worden wat gedaan zal worden ter voorkomip van huurderving in de toekomst. Besloten wordt te berichten, dat aan den Raad zal worden voorgesteld het verleende crediet voorloopig terug te nemen en af t^ wachten wat het waterschap Soesterveen ter verbetering der afwatering zal doen. Besloten wordt gedurende de maandeJanuar een auto van de Autocentrale te huren voo f 50»-. Inmiddels zal den Veearts-Keur meester herinnert worden op spoedige in zending van een z.g. bestek en voorwaarde ten einde een openbare inschrijving voor verhuur van een auto te kunnen aankondigen. Besloten wordt aan het Bestuur van de N. een afschrift te zenden van het nadere ra port van het Verificatiebureau naar aanle ding van het schrijven van den secretaris van den Raad van Commissarissen dd. 15 No vember 1931 met verzoek te willen bericht of na de toelichting het Bestuur bereid i de door het Centraal Bureau voor Verifica tie opgestelde balans door de algemeene vergadering te willen laten vaststellen. Voorts zal de vraag gesteld worden of he Bestuur zou kunnen besluiten de controle en het opstellen der jaarstukken van de Slachtplaats voortaan in handen te geven van het Verificatiebureau en de daaraan v bonden kosten ieder voor de helft te late dragen door de II.V.Centrale Slachtplaats in de gemeente. T. L- 3n 1///J/ V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 3- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. T- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 4