~Af W ij xheid rzekering1 (ook toe- s) BESLISSING. 'P uit eer, ij ne Msonj, met de 4 rt bij aan adreJ nemen besj jaar te P uit eenI ijne woniJ met de lei rt bij scl 1 aan adrj nemen tesj jaar te ij ven van jwaar zie: staan op j gaan, aai 3«nmaal zoi seft afge> Lhier niet ca n tb e schil iet gevsl in de ie er J.Colji in een eegd. 'Es Besloten wordt adressant te berichten tonform het advies van Openbare Werken. Besloten wordt adressant te berichten ronform het advies van Openbare Werken. verzoeü tuk grond tzaan 4 aan de 3 ag te do® 5 niet de1 pen koneE' ïur van 4 Voor dit bijzondere geval wordt besloten tot toelating van de leerlinge op de openp. Ü.L.0 school te Baarn. Besloten wordt den Minister te berichten conform het rapport van het Burg. Armbe stuur Besloten wordt de kosten van verpleging roor rekening der gemeente te nemen. Besloten wordt geen gebruik te maken van ie aanbiedihg. Besloten wordt den Raad voor te stellen conform het advies der Commissie. in adressant' mede te deelen dat zijnfver- >ek om huur van grond in de eerst komen- raadsvergadering zal worden behandeld, >odat geen reden aanwezig wordt geacht -eromtrent de gevraagde bespreking te houden. AANMERKINGEN. CkJIcLjuiJ^-X br -AJ' p(ijï' ~y\i yj{; XX^C). Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. iT-i-ir

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 500